Tutkimukset ja palautemittaukset

Mittaa tiimin toimivuutta ja organisaatioilmastoa

Toimiva työyhteisö - Markkinoiden tehokkain tapa selvittää työyhteisön tilanne

Luottamus ja sitoutuminen

Tehokkaan työyhteisön perusta on kiistatta luottamus. Yhtä tärkeää on myös se, että työntekijöiden tavoitteet ovat samansuuntaiset ja niihin sitoudutaan.

Ja juuri näitä kahta asiaa Toimiva työyhteisö -mittaus selvittää

Työyhteisön menestyminen voidaankin määritellä näiden kahden tekijän – luottamus ja sitoutuminen – avulla.

Vaikka sitoutuminen on välttämätöntä yhteistyölle – silti niin kovin monet työyhteisöt eivät onnistu olemaan sitoutuneita.

 

Toimiva työyhteisö -mittaus

 • Mittaa sitoutumista ja luottamusta
 • Arvioi koko tiimin, yksikön ja/tai organisaation toimintaa
 • Vahva liityntäpinta ihmisten erilaisuuteen ja käyttäytymistyyleihin
 • Nostaa konkreettiset kehittämistarpeet esille
 • Erittäin kustannustehokas

360° -mittaukset

Joustavuus ja luottamus 360°

Raportti muodostuu kahdesta osa‐alueesta: joustavuus ja luottamus.

Ristiriitatilanteiden käsittely, muutokseen valmistautuminen tai puuttuvan sanoituksen löytäminen kehittymisen tueksi.

 • Joustavuus pelkistyy kolmeen osa-alueeseen: keskinäinen ymmärrys, keskinäinen rohkaisu ja keskinäinen lämpö.
 • Neljä luottamuksen osa-aluetta ovat suoruus, avoimuus, hyväksyntä ja luotettavuus.

Joustavuus ja luottamus 360° on nimensä mukaisesti 360°-mittaus. Se luo siten pohjan dialogille, joka luo edellytyksen todelliselle kehitykselle. Huolehdithan siitä, henkilökohtaiselle purulle varataan riittävästi aikaa.

Joustavuus

Joustavuus ihmissuhteissa tarkoittaa kykyä olla mukautuvainen kanssakäymisessä toisten kanssa: kohdata toisten tarpeet ja saavuttaa heidän hyväksyntänsä.

Se on kykyä suhtautua ihmisiin siten, että heidän tarpeensa ovat vähintään yhtä tärkeitä kuin omasi.

Luottamus

Luottamus ihmissuhteissa rakentuu kahdesta ydinalueesta: vuorovaikutustaidoista ja johdonmukaisuudesta.

Tiedämme, että luottamus on tärkeää, mutta monet eivät tiedä, että samoilla toimilla ei voi rakentaa luottamusta kaikkien kanssa.

Johtajuus 360°

On rakennettu tukemaan ja syventämään Johtajuusprofiilin käyttöä

 • Parhaat tulokset saadaan, kun henkilö on tehnyt ja hänen kanssaan on käsitelty Work of Leaders -johtajuusprofiili ja sen tuottamaa omaa kuvaa halutaan vielä konkretisoida muiden näkemyksillä.
 • Mittari tuo näkyväksi toiminnan 18 keskeisellä johtamisen osa-alueella ryhmiteltyinä vision, sitoutumisen ja toteutuksen varmistamisen pääkohtien alle.

Osaava esimies 360°

Tätä mittausta käytetään pysyvämpänä organisaatiomittarina silloin, kun esimerkiksi tuloskortissa on tavoitteet hyvälle johtamiselle ja onnistuminen sekä kehittyminen halutaan systematisoida.

Pelkistää johtamisen kolmeen pääkohtaan

 • itsensä johtaminen,
 • olosuhteiden johtaminen ja
 • luottamuksen rakentaminen.

Klassinen 360°

Suoritusten johtaminen

 • Jakaa johtamisen yhdeksään osa-alueeseen ja painottuu vahvasti suoritusten johtamisen arviointiin.
 • Malli on ollut pisimpään markkinoilla ja toimii edelleen hyvin varsinkin lähiesimiesten toiminnan tehokkuutta selvitettäessä.

Asiakastyytyväisyys-mittaus

Myynnin ammattilainen -tutkimus

Mittauksessa selvitetään asiakkaiden kokemaa mielikuvaa toiminnasta

 • Tulokset voidaan ryhmitellä myyjittäin, alueittain tai vaikkapa osastoittain. Ryhmittelyjä voidaan tehdä hyvin monipuolisesti, tarpeen mukaan.
 • Perusmallissa toimintaa arvioidaan jaoteltuna 10 osa-alueeseen ja täydennetään vapaamuotoisilla kommenteilla.

Miten tutkimukset toteutetaan?

Kyselyt toteutetaan verkkokyselyinä

 • Vastaaja saa täyttölinkin omaan sähköpostiinsa ja vastaaminen tapahtuu nimettömänä.
 • Yksittäisten henkilöiden tiedot eivät tule tulosten yhteydessä näkyviin.
 • Tulosten käsittely voi tapahtua joko MLP:n asiantuntijan johdolla tai täysin organisaation omin voimin. Tällöin tulokset käsittelevä henkilö perehdytetään tulosten arviointiin ja toimenpidesuunnitelman tekemiseen.

Kysy mittauksista lisää MLP:n asiakaspalvelusta!

MLP