Tutkimukset ja palautemittaukset

Mittaa tiimin toimivuutta ja organisaatioilmastoa

Toimiva työyhteisö -mittaus

 • Mittaa sitoutumista ja luottamusta
 • Arvioi koko tiimin toimintaa
 • Vahva liityntäpinta ihmisten erilaisuuteen ja käyttäytymistyyleihin
 • Nostaa kehittämistarpeet esille

 

Tiimin sisäinen yhteistyö -mittaus

 • Perinteinen organisaation ilmapiirimittaus
 • Arvioi toimintaa yhdellätoista yhteistyön osa-alueella

Kysy myös räätälöityä mittausvaihtoehtoa!

360° -mittaukset

Joustavuus ja luottamus 360

Sopii tilanteisiin, joissa on tarpeen saada nopeasti muutosta aikaiseksi

Ristiriitatilanteiden käsittely, muutokseen valmistautuminen tai puuttuvan sanoituksen löytäminen kehittymisen tueksi.

 • Joustavuus pelkistyy kolmeen osa-alueeseen: keskinäinen ymmärrys, keskinäinen rohkaisu ja keskinäinen lämpö.
 • Neljä luottamuksen osa-aluetta ovat suoruus, avoimuus, hyväksyntä ja luotettavuus.

Johtajuus 360

On rakennettu tukemaan ja syventämään Johtajuusprofiilin käyttöä

 • Parhaat tulokset saadaan, kun henkilö on tehnyt ja hänen kanssaan on käsitelty Work of Leaders -johtajuusprofiili ja sen tuottamaa omaa kuvaa halutaan vielä konkretisoida muiden näkemyksillä.
 • Mittari tuo näkyväksi toiminnan 18 keskeisellä johtamisen osa-alueella ryhmiteltyinä vision, sitoutumisen ja toteutuksen varmistamisen pääkohtien alle.

Osaava esimies 360

Tätä mittausta käytetään pysyvämpänä organisaatiomittarina silloin, kun esimerkiksi tuloskortissa on tavoitteet hyvälle johtamiselle ja onnistuminen sekä kehittyminen halutaan systematisoida.

Pelkistää johtamisen kolmeen pääkohtaan

 • itsensä johtaminen,
 • olosuhteiden johtaminen ja
 • luottamuksen rakentaminen.

Klassinen 360

Suoritusten johtaminen

 • Jakaa johtamisen yhdeksään osa-alueeseen ja painottuu vahvasti suoritusten johtamisen arviointiin.
 • Malli on ollut pisimpään markkinoilla ja toimii edelleen hyvin varsinkin lähiesimiesten toiminnan tehokkuutta selvitettäessä.

Asiakastyytyväisyys-mittaus

Myynnin ammattilainen -tutkimus

Mittauksessa selvitetään asiakkaiden kokemaa mielikuvaa toiminnasta

 • Tulokset voidaan ryhmitellä myyjittäin, alueittain tai vaikkapa osastoittain. Ryhmittelyjä voidaan tehdä hyvin monipuolisesti, tarpeen mukaan.
 • Perusmallissa toimintaa arvioidaan jaoteltuna 10 osa-alueeseen ja täydennetään vapaamuotoisilla kommenteilla.

Miten tutkimukset toteutetaan?

Kyselyt toteutetaan verkkokyselyinä

 • Vastaaja saa täyttölinkin omaan sähköpostiinsa ja vastaaminen tapahtuu nimettömänä.
 • Yksittäisten henkilöiden tiedot eivät tule tulosten yhteydessä näkyviin.
 • Tulosten käsittely voi tapahtua joko MLP:n asiantuntijan johdolla tai täysin organisaation omin voimin. Tällöin tulokset käsittelevä henkilö perehdytetään tulosten arviointiin ja toimenpidesuunnitelman tekemiseen.

Kysy mittauksista lisää MLP:n asiakaspalvelusta!

MLP