Everything DiSC® Johtajuus -profiili

Hyvä johtajuus johtaa tuloksiin organisaatiossa. 

Everything DiSC® Johtajuus -profiili (Work of Leaders) on kuuden vuoden tutkimus- ja kehitystyön tulos. Work Of Leaders -mallin taustaan voi tutustua syvemmin aiheesta tehdyn kirjan Work of Leaders – Johtamisen parhaat käytännöt kautta. Johtajuusprofiili vertaa yksilön johtamistapaa maailman parhaisiin käytäntöihin. Samalla se antaa konkreettisia ehdotuksia, miten ja mihin suuntaan johtajuutta tulisi kehittää. Hyvä henkilöstöjohtaminen on yrityksen menestyksen kannalta avainasemassa, sillä se vaikuttaa suoraan työntekijöiden sitoutumiseen ja suorituskykyyn. 

Everything DiSC® Johtajuus -profiili Hyvä johtajuus johtaa tuloksiinn organisaatiossa. 

Everything DiSC® Johtajuus -profiilin avulla

Kysely
Everything DiSC® Työyhteisö -profiili auttaa ymmärtämään itseä ja muita paremmin.

Everything DiSC Johtajuus -profiili on Suomen kieleen ja kulttuuriin validoitu menetelmä, joka pohjautuu adaptiiviseen testaukseen. Tällöin järjestelmä seuraa henkilön vastaustyyliä ja tarvittaessa varmistaa lisäkysymyksillä mahdollisimman luotettavan tuloksen syntymisen. Kyselyssä vastataan käyttäytymistä ja henkilön prioriteetteja mittaaviin väittämiin viisiportaisella asteikolla. Adaptiivisuudesta johtuen, kysymysten määrä riippuu henkilön antamista vastauksista. Annettujen vastausten perusteella  laaditaan konkreettinen ja helposti hyödynnettävä 23-sivuinen raportti.

Profiili
Sertifioitu työyhteisökouluttaja on tärkeä osa yritysten toimintaa 

Everything DiSC Johtajuus -profiili koostuu vuorovaikutustyyliä kuvaavasta DiSC-tyylistä sekä johtamisen prioriteeteistä, jotka kuvaavat asioita, joihin henkilö suuntaa johtamisessa voimavarojaan. Tämän lisäksi profiilissa verrataan henkilön johtamistapaa tutkitusti johtamisen parhaimpiin käytäntöihin ja annetaan ehdotukset oman toiminnan kehittämiseen. Henkilökohtainen raportti kuvaa täyttäjänsä omaa tapaa johtaa ja jakaa johtamisprosessin 18 eri osaan, joita vastaan omia vastauksia peilataan.  Everything DiSC Johtajuus -profiiliin kuuluvat myös laajat liitteet, jotka tuovat lisätietoa ja vinkkejä profiilin soveltamiseen. 

Profiilin purku ja valmentaminen
Johtajuusprofiili-03

Everything DiSC® Johtajuus -profiili antaa hyvän käsityksen omista johtamisen tavoista. Johtamisen osa-alueet on jaettu profiilissa osa-alueisiin: vision luominen, sitoutumisen saaminen ja toimeenpanon varmistaminen. Profiilin käyttöönottoa pohjustamaan voi lukea kirjan The Work of Leaders - Johtamisen parhaat käytännöt. Siinä on purettu auki profiilin tausta,  synty ja VST-malli. Kirjan lukemista suositellaan kaikille profiilin tekijöille esilukemisena ennen profiilin läpikäymistä. Ennen profiiliin tutustumista on myös hyvä perehtyä Everything DiSC -viitekehykseen ja VST-malliin sertifioituneen Everything DiSC-valmentajan avulla. Apuna asian läpikäymisessä  on  mm. tutkimusta, valmiita valmennusaineistoja, harjoituksia ja videoita. Kun pohjalla on riittävä ymmärrys mallista ja sen vaiheista,  profiilista saatava hyöty voidaan siirtää parhaiten henkilön arkeen.

Profiiliin liittyvät raportit
Meille työyhteisön kehittäminen on tärkeää.

Henkilökohtaisen raportin tukena on syventävää tietoa antava lisäosa: Liite valmentajille. Siinä eritellään kunkin DiSC-tyylin tai niiden yhdistelmien osalta erikseen käyttäytymispiirteen voimakkuus. Lisäksi selviää miten vahvasti käyttäytymistyyleihin sidotut johtamisen prioriteetit ohjaavat toimintaa. Tarpeen mukaan voidaan myös tehdä vertailuja kahden ihmisen välille (Everything DiSC Vertailuraportti) tai ryhmäraportteja halutuista ryhmistä (Everything DiSC Work of Leaders Facilitator Report). Ryhmäraportti koostaa esimerkiksi koko johtoryhmän johtamistavat yhteen ja piirtää organisaation johtamiskulttuurin yhdelle sivulle paljastaen yhtä aikaa sekä vahvuudet että haasteet. Näiden avulla omien toimintatapojen tarkastelu ja kehittäminen saadaan vietyä kokonaan uudelle tasolle.

 1. Tunnistat oman toimintatapasi
  Ihmisten johtaminen on aina henkilökohtaista. Siksi kommunikaatiota tulee mukauttaa tilanteen ja tarpeen mukaan. Se on mahdollista vain silloin, kun esihenkilö tunnistaa sekä omat että alaistensa toimintatavat. Omaa toimintatapaa mukauttamalla voimme paremmin vastata erilaisten ihmisten välillä erilaisiin tarpeisiin ja näin lisätä oman tiimin sitoutuneisuutta ja suoritustasoa.
 2. Tiedät, mihin voimavarasi suuntautuvat
  Johtajuusprofiili kuvaa DiSC-tyylin lisäksi myös johtajuuden prioriteettejä. Prioriteetit kuvaavat tarkemmin toimintaamme juuri tiiminvetäjänä, esihenkilönä tai johtajana. Ne ovat asioita, joihin henkilökohtaiset voimavarat suunnataan. Prioriteetit voivat poiketa toisistaan huomattavastikin, minkä takia samoja asioita tavoitellaan usein hyvin eri tavoin.
 3. Tutustut johtamisen parhaisiin käytäntöihin
  Johtajuusprofiili mahdollistaa omien johtamistapojen tunnistamisen lisäksi niiden vertaamisen maailman parhaisiin johtamiskäytäntöihin. Johtamisessa nykytilasta  tahtotilaan on matka, joka edellyttää erilaista johtamista prosessin vaiheesta riippuen. Matka voidaan jakaa kolmeen osaan: vision luominen, sitoutumisen saaminen ja toimeenpanon varmistaminen. Johtajuusprofiilin avulla piirtyy kuva, mitkä osa-alueet prosessissa ovat henkilön vahvuuksia ja missä johtamisen tavoissa on parantamisen varaa.
 4. Saat konkreettiset vinkit johtamiseen
  Johtajuusprofiili ehdottaa konkreettisia muutoksia niihin johtamisen toimintapoihin, joissa johtamisen haasteet profiilin perusteella ovat suurimmillaan. Näiden vinkkien avulla oman johtamisen kehittäminen saadaan vietyä käytännön tasolle sekä omaan että johdettavien arkeen.

Everything DiSC® Johtajuus -profiilin hyödyt organisaatiolle

Antaa eväät johtamisen tulokselliseen kehittämiseen 

Everything DiSC Johtajuus -profiili (Work of Leaders) on ainoa henkilöprofiili, jossa omaa johtamiskäsitystä verrataan tutkitusti parhaisiin johtamisen käytäntöihin johtamisen tuloksellisuuden näkökulmasta. Konkreettisen, nopeasti omaksuttavan ja visuaalisen raportin avulla pystytään tunnistamaan paremmin strategisen johtamisen eri vaiheita ja näyttämään, millä johtamisen alueilla saa nopeimmin tuloksia toimintaa kehittämällä. Sen avulla saadaan myös havainnollistettua esihenkilöiden luontaisten toimintamallien vahvuudet, mahdolliset sokeat pisteet ja stressitekijät niin yksilötasolla kuin osana johtoryhmää. Profiilien pohjalta tehtävä johtoryhmäkooste kertoo myös konkreettisesti toimintakulttuurin vahvuudet ja kehittämiskohteet. Organisaation menestyksen taustalla on usein vahva ja visioon sitoutunut johto, joille hyvä johtajuus on itseisarvo.

Paremmalla johtamisella parempaa työtyytyväisyyttä

Johtaminen on merkittävä tekijä työhyvinvoinnin kokemisessa. Everything DiSC Johtajuus -profiili (Work of Leaders) mahdollistaa organisaation sisäisten parhaiden käytäntöjen vertailuanalyysin, kun yhdistää saavutetut tulokset ja henkilön toimintatyylin eri osa-alueilla:  suunnan näyttäminen, henkilöstön sitouttaminen ja suoritusten johtaminen. Näin ollen saadaan kattava taustoitus esihenkilö-alaiskeskusteluille ja henkilökohtaisen kehityssuunnitelman laatimiselle. Johtamisella on suora vaikutus työtyytyväisyyteen ja henkilöstön sitoutumiseen ja Everything DiSC Johtajuus -profiili antaa eväät parempaan johtajuuteen. Johtajuus ei rajoitu vain ylemmän johdon tehtäviin, vaan se voi ilmetä kaikilla organisaation tasoilla.

Hyvä johtajuus on avain onnistumiseen

MLP on saanut olla mukana satojen asiakasorganisaatioidensa kehittämisessä työkaluratkaisujensa kautta. Tutustu millaisia kokemuksia asiakkaillamme on työkaluistamme sekä palveluistamme. 

Valmentajapäivä

16.8.2024

Tervetuloa käynnistämään syksyä MLP:n valmentajaverkoston kanssa  perinteiseen Valmentajapäivään 16.8.2024!

Tänä vuonna tapaamme keskustakirjasto Oodissa. Pääroolissa Valmentajapäivässä on MLP:n valmentajaverkostolaiset ajankohtaisilla puheenvuoroillaan. Keynote-puheenvuorosta vastaa Saku Tuominen.

Valmentajapäivä 2024

Valmentajaverkosto palveluksessasi

Työyhteisön kehittämiseen on joskus parasta ottaa avuksi oman organisaation ulkopuolinen ammattilainen.  Valmentajaverkostoomme on vuosien saatossa sertifioitu yli 900 organisaatioiden kehittäjää, ja olemme osa Wileyn maailmanlaajuista valmentajaverkostoa. Meidän kauttamme löydät sertifioidut ammattilaiset organisaatiosi kehittämiseen tai liityt mukaan heidän ammattitaitoiseen joukkoonsa. 

Valmentajaverkosto: Markku Mansikka

Mansikka Markku

Valmentaja, kouluttaja
YouLead
markkum.mansikka @gmail.com
+358 40 725 2021
Valmentajaverkosto: Irina Kalmi

Kalmi Irina

Valmentaja, vanhempi neuvonantaja ja puhuja
SKALM
irina @skalm.fi
+358 50 569 9888
Valmentajaverkosto: Pasi Lehtiniemi

Lehtiniemi Pasi

Valmentaja
Educo Valmennustalo Oy / Blanchard Finland
pasi.lehtiniemi @educo.fi
+358 50 515 1773
Valmentajaverkosto: Vesa Ristikangas

Ristikangas Vesa

Valmentaja
BoMentis Oy
vesa.ristikangas @bomentis.fi
+358 40 503 3110
Valmentajaverkosto: Sami Jalonen

Jalonen Sami

Valmentaja
Innomind
sami.jalonen @innomind.fi
+358 400 605 225
Valmentajaverkosto: Tuuli Harju

Harju Tuuli

Valmentaja
Kulmia Group Oy
tuuli.harju @kulmia.fi
+358 400 512 757
Valmentajaverkosto: Marja-Leena Joukainen

Joukainen Marja-Leena

Valmentaja
Tulosmarkat Oy
ml.joukainen @tulosmarkat.fi
+358 400 650 464
Valmentajaverkosto: Anne Kamaja

Kamaja Anne

Valmentaja
Happy Dreams Konsultointi Oy
ak.happydreams @outlook.com
+358 50 301 1659
Valmentajaverkosto: Tapani Pöllänen

Pöllänen Tapani

Valmentaja
Kulmia Group Oy
tapani.pollanen @kulmia.fi
+358 50 404 6263
Valmentajaverkosto: Matti Sipilä

Sipilä Matti

Valmentaja
Kulmia Group Oy
matti.sipila @kulmia.fi
+358 40 506 6361