The Five Behaviors -luottamusmittari tarjoaa selkeän kokonaiskuvan tiimin nykytilanteesta

Miten varmistaa sitoutuminen ja yhteistyön sujuminen organisaatiomuutoksissa tai itseohjautuvissa tiimeissä? Kuinka estää kyräily ja haitalliset kilpailuasetelmat yrityksen sisällä?

 

Vastaus piilee luottamuksen rakentamisessa: jos ihmiset luottavat toisiinsa, he kykenevät ratkomaan ristiriitoja rakentavasti, ottamaan epäkohtia esille ja sitoutumaan yhteisiin päätöksiin. Silloin myös työn tehokkuus ja tuottavuus paranevat huomattavasti, eikä aikaa ja energiaa kulu turhaan politikointiin.

 

Koska luottamus on kiistaton menestystekijä, kannattaa sen määrä ja laatu selvittää.

 

Ainutlaatuinen mittaustyökalu todentaa tiimin kehitystarpeet luotettavasti

 

The Five Behaviors -mallissa tiimin toimintaa arvioidaan viidellä osa-alueella, joita ovat luottamus, konfliktit, sitoutuminen, tilivelvollisuus ja tulokset. Eri osa-alueet kytkeytyvät toisiinsa ja rakentuvat luottamuksen varaan: jos luottamus on heikkoa, kärsivät muutkin tiimityön osa-alueet.

 

Tiimimalli tarjoaa kattavan kokonaiskuvan tiimin sisäisestä toimintakulttuurista ja kehitystarpeista. Se soveltuu paitsi pidempiin valmennusprosesseihin, myös mittarityökaluksi tilanteisiin, joissa halutaan nopeasti kartoittaa lähtökohdat kehitystyölle.

 

The Five Behaviors -mittaristo on syntynyt yhdysvaltalaisen konsultti ja menestyskirjailija Patrick Lencionin ja kustannusyhtiö Wileyn yhteistyönä. Työkalu perustuu Lencionin teokseen Viisi toimintahäiriötä tiimissä (2002), ja Lencioni itse on käyttänyt tiimimallia yritysten kehitysohjelmissa tuloksekkaasti jo 15 vuoden ajan. Wiley on tutkimuksissaan todentanut arviointikyselyssä käytetyn mittariston tarkkuuden ja luotettavuuden.

 

The Five Behaviors ohjaa tiimiläiset olennaisten kysymysten äärelle

 

The Five Behaviors -malli antaa tiimin jäsenille mahdollisuuden pohtia menestyksekkään tiimityön kannalta ratkaisevia tekijöitä:

 

Luottamus

Voivatko tiimin jäsenet olla avoimia ja rehellisiä toisiaan kohtaan, myös omien epäonnistumistensa suhteen? Uskaltavatko he pyytää apua ja luottaa, että muiden tiimiläisten aikeet ovat vilpittömiä?

Konfliktit

Uskaltavatko ihmiset ilmaista eriäviä mielipiteitään? Osaavatko he väitellä eri näkemyksistä ilman henkilökohtaisuuksiin menemistä?

Sitoutuminen

Onko tiimillä selkeä käsitys yleisestä suunnastaan? Osaavatko jäsenet tehdä täsmällisiä päätöksiä ja seistä niiden takana, vaikka olisivat olleet aluksi eri mieltä?

Tilivelvollisuus

Antavatko tiimin jäsenet toisilleen palautetta oma-aloitteisesti? Uskaltavatko he kyseenalaistaa toistensa menettelytavat ja tarvittaessa vaatia toisiltaan vastuullisuutta?

Tulokset

Keskittyvätkö tiimiläiset enemmän yhteisiin tuloksiin vai oman etunsa ajamiseen? Ottaako kukin henkilökohtaista vastuuta tiimin epäonnistumisista?

 

Mittauksen loppuraportista konkreettisia neuvoja paremman tiimin kehittämiseksi

 

Tiimiläisten vastauksista lasketut keskiarvot näyttävät kuinka hyvin tiimi suoriutuu eri osa-alueilla arviointiasteikolla yhdestä viiteen.

 

 

Tämän lisäksi loppuraportti tarjoaa monipuolisesti tietoa siitä, millaisia häiriötekijöitä jäsenet ajattelevat tiimissä olevan ja miten suoriutumista eri osa-alueilla voisi heidän mielestään parantaa.

 

 

The Five Behaviors -raportti antaa paitsi tarkan kuvauksen nykytilanteesta, myös käytännön neuvoja, joiden avulla tiimi pystyy kehittymään yhtenäisemmäksi ja tehokkaammaksi. Jokaisen DiSC-tyylin huomioimalla tiimiraportti lisää ymmärrystä erilaisista tiimityötä koskevista odotuksista ja tavoista hahmottaa luottamus.