MLP Modular Learning Processes Oy:n rekisteriseloste
Markkinointirekisteri
Laatimispäivä 29.3.2018

1. Rekisterinpitäjä

MLP Modular Learning Processes Oy (jäljempänä MLP), Y-tunnus 1733718-7
Osoite: Äyritie 8 A, 01510 Vantaa

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Tuija Hirvonen, tuija.hirvonen(at)mlp.fi puh 09 8811778
MLP Modular Learning Processes Oy on tullut selvityksissään siihen tulokseen, ettei sen tarvitse nimetä tietosuojavastaavaa.

3. Rekisterin nimi

MLP Modular Learning Processes Oy Markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on MLP:n asiakkaan ja MLP:n välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavan kaltaisia tietoja: Nimi, kieli, osoite, puhelinnumero, sähköposti-osoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot.

6. Henkilötietojen säilytysaika

MLP säilyttää henkilötietoja asiakasrekisterissä kunnes rekisteröidyn ja MLP:n välisen asiakassuhteen voidaan katsoa päättyneen. Päättymisaika määritetään rekisteröidyn viimeisimmästä palvelukontaktista tai yhteydenotosta, johon lisätään viisi vuotta.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakastietoja ei luovuteta MLP:n tai sen lukuun toimivien palveluiden ja viestinnän tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien tahojen ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan. Asiakastietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin, tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

9. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän tai rekisteripalveluja tuottavan organisaation valtuuttaman henkilön henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

10. Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja suoramarkkinointia. (Kielto-oikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa käsittelytoimia, joita MLP kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on MLP:n ja rekisteröidyn välinen asiakassuhde.

Rekisteröity voi esittää tietojensa käsittelyn vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Yritys voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein. Rekisteröity voi antaa MLP:lle suoramarkkinointia koskevia suostumuksia tai kieltoja kanavakohtaisesti.

11. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja MLP:n asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti.

12. Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Siltä osin kuin rekisteröity tai käyttäjä voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai, virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti tehtävä korjauspyyntö tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti, jotta Yritys voi oikaista, poistaa tai täydentää rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.

13. Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä MLP:hen

a) Postitse osoitteeseen:

MLP Modular Learning Processes Oy
Äyritie 8 A
01510 Vantaa

b) Lähettämällä sähköpostia MLP:n rekisterissä olevasta sähköpostiosoitteesta osoitteeseen info@mlp.fi

MLP voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä