Ihmisten erilaisuus voimavaraksi projektityössä

Everything DiSC – itsetuntemuksen ja tiimien kehittämisen väline

DiSC on maailman eniten sovellettu käyttäytymisen analysointityökalu, jonka kivijalan muodostaa yli 40 vuoden systemaattinen tutkimustyö.  Everything DiSCiä on hyödynnetty 70 maassa ja jo yli 8 miljoonaa ihmistä on oman profiilinsa tehnyt. Tulosten avulla on mahdollista parantaa kommunikointitaitoja, ennaltaehkäistä ja käsitellä ristiriitatilanteita sekä tehostaa johtamista, myyntiä sekä tiimien yhteistyön toimivuutta.

Everything DiSC- profiilit sanoittavat käyttäytymisen ja siihen liittyvän kommunikaation ja johtamisen malleja. Everything DiSC on validoitu myös Suomessa ja soveltuvuutta sekä tulosten jakautumista todennettu tuhansiin profiileihin perustuvalla tutkimuksella.

 

Jori Kosonen

Jori Kosonen

Mitä jos tietäisit enemmän ihmisten luontaisesta käyttäytymisestä? 

Johtamistyössä, hankkeissa sekä valmennuksissa minua on erityisesti kiehtonut ihmisten erilaisuus sekä miten olen voinut hyödyntää erilaisuutta voimavarana. Olen muun muassa havainnut, että Everything DiSC on avautunut ihmiselle vahvasti itsetuntemuksen kautta. Näin ollen heidän kykynsä toimia erilaisissa ympäristöissä ja tilanteissa saa tiimit toimimaan tehokkaammin.

Oma yli 1500 profiilin purun kokemukseni vahvistaa DiSC-sanoman toimivuuden. Uskon, että tiimin kehittymisen on pohjauduttava jatkuvaan prosessiin, jossa johtaminen perustuu luottamuksen rakentamiseen ja psykologisen turvallisuuden vahvistamiseen. Ymmärtämällä ihmisten toimintatyylejä, motivaatiotekijöitä ja suhtautumista konfliktitilanteisiin, sekä miten toimintaa tulisi mukauttaa tilanteen mukaan, luovat pohjan luottamukselle ja sujuvammalle yhteistyölle.

Valmennustyössä antoisinta on havaita oppimisen kokemuksia ja innostusta DiSCin hyötyjen oivaltamisessa. Esimerkkejä käsittelemällä ja eri ryhmien vertaistuen avulla ryhmät oppivat toisiltaan ja toisistaan. Usein nämä ryhmät myös luovat työyhteisöissä vertaisryhmiä ja vievät arkeen valmennuksessa saatuja oppeja.

Tilanteita, joissa DiSC-valmennus tuottaa nopeasti hyötyjä, ovat mm. yhteisten toimintatapojen käytäntöön vienti, uusien tiimien muodostaminen, johtoryhmätyön edelleen kehittäminen ja tiimiytymisen vahvistaminen sekä isojen projektien käynnistäminen. 

Millaisia ovat tyypilliset DiSC-profiilit?

Omiin huomioihini ja satoihin profiileihin pohjaten suomalaisista voidaan havaita, että luovuus, kehittäminen, tuloksen tekeminen ja objektiivisuus ovat luontaisia piirteitämme. Tähän voidaan vielä lisätä meidän suomalaisten taipumus tehdä hyvin tarkkaa ja yksityiskohtaista työtä.

Tarkastellessani erityisesti projektipäälliköitä korostuvat analyyttisyys, tarkkuus, harkitsevaisuus sekä tehtäväorientoituneisuus. Tässä kohderyhmässä vastanneita oli yli 400 henkilöä eri toimialoilta. Mielestäni tulos laittaa pohtimaan, vastaavatko profiilit projektipäällikön rooliodotuksia. Sopisiko joihinkin projekteihin paremmin ulospäinsuuntautunut, ihmisläheinen, päätöksiä nopeasti tekevä ja tuloshakuinen toimintatyyli? Näihin kysymyksiin etsimme asiakkaiden kanssa ratkaisuja!

 

Yksi näkemys menestyvän projektijohtajan ominaisuuksista

  1. Luottamukseen perustuva johtaminen, jossa luotetaan ihmisten omaan motivaation, kykyyn sekä haluun oppia.
  2. Kyky viestiä ja käydä vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa
  3. Rohkeus ottaa johtajuutta niin asioiden kuin tiimien johtamisen suhteen
  4. Kyky antaa ja ottaa palautetta vastaan sekä oppia palautteesta
  5. Kyky ratkoa ongelmia, neuvotella sekä tehdä päätöksiä
  6. Asenne, intohimo ja valmius jatkuvaan kehittymiseen

Sekä ihmisenä että johtajana kasvaminen on koko elämän kestävä opintomatka.

Jori Kosonen,

Toimitusjohtaja Talent Network

Senior Advisor, Verona Consulting

Kirjoittaja on yrittäjä, konsultti ja Everything DiSC sertifioitunut projektiosaaja

Talent Network logo