Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

MLP Modular Learning Processes Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§

1. REKISTERINPITÄJÄ

MLP Modular Learning Processes Oy (myöhemmin MLP), Y-tunnus 1733718-7
Osoite: Äyritie 8 A, 01510 Vantaa

 

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTEREITÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Tietosuojavastaava Tuija Hirvonen, tuija.hirvonen(at)mlp.fi, puhelinnumero 09 8811778.

 

3. REKISTERIN NIMI

MLP Modular Learning Processes Oy:n asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on MLP asiakkaan ja MLP:n välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:
Asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta.
Asiakassuhteiden analysointi, ryhmittely ja raportointi sekä muut kokonaisasiakkuuden ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät tarkoitukset.
Viestinnän, markkinoinnin ja palveluiden kohdentaminen sekä kampanja-, kontakti- ja asiointihistorian hallinta.
Asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen ja käsittely.
Markkinatutkimusten ja mielipidekyselyiden toteuttaminen.
Asiakkaan tilausten käsittelyyn, toimitukseen, laskutukseen ja suoritusten seurantaan.
Asiakkaan liiketoiminnan edistäminen.

Henkilötietoja voidaan käsitellä suomalaisissa yhtiöissä henkilötietolain mukaisesti.
Henkilötietojen käsittelyä voidaan myös ulkoistaa henkilötietolain puitteissa toiselle yhtiöille ja/tai ulkopuolisille palveluntarjoajille.

 

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavankaltaisia tietoja:
Nimi, kutsumanimi, henkilötunnus, asiakasnumero, sukupuoli, kieli, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot.
Palvelujen käyttö- ja ostotiedot sekä markkinoinnin ja viestinnän toteutustiedot eri asiointikanavissa, kuten internet- ja automaattipalveluissa mukaan lukien asiakaspalveluhenkilöstön kanssa käydyt keskustelut.
Rekisteröidyn itse tuottama sisältö, kuten asiakaspalaute sekä hänen itsestään antamat lisätiedot, kuten asiakkuuteen liittyvät toiveet, tyytyväisyystiedot, kiinnostuksen kohteet, tai muut vastaavat tiedot.
Käyttäjän itse tallettamat tiedot käyttäjästä itsestään.
Rekisteröidyn toivomia ja käyttämiä palveluita maksutietoineen.
Tietoa henkilöistä ja yrityksistä, jotka ovat olleet asiakaspalvelusuhteessa rekisteröityyn.
Kieltoja, rajoituksia, suostumuksia ja muita valintoja.
Siltä osin kun tuotetaan sijainnin selvittämisen mahdollistavia palveluja ja käyttäjä käyttää tällaisia palveluja, MLP voi kerätä ja käsitellä paikkatietoja esim. tarjotakseen sijaintiin perustuvia palveluja ja mainontaa (esim. IP-osoiteperusteista sijaintia, joka perustuu loppukäyttäjän antamaan IP-osoitteeseen, tarkkaa paikkatietoa, joka perustuu mobiililaitteen GPS-signaalista saatuihin tietoihin, tai karkeaa, verkkoperusteista paikkatietoa, joka perustuu tukiasemien läheisyyteen tai WLAN-verkkojen sijaintiin).
Muita rekisterin tarkoitukseen liittyviä tietoja, kuten esimerkiksi asiakkaaseen yhdistettävissä oleva verkkosivujen käytöstä kerättävä tieto.
Tunnistamis- ja varmentamisvälineiden ja –palveluiden käyttöön liittyviä tarpeellisia tietoja.
Tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja, kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde.

 

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:
Rekisteröity itse ja rekisteröidyn asiakkuuteen tai asialliseen yhteyteen liittyvä palveluiden käyttö, viestintä sekä asiointiin ja muuhun toimintaan liittyvät tapahtumat.
Tunnistamis-, varmennus-, osoite-, päivitys-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan osapuolen toimittamina.

 

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Asiakastietoja ei luovuteta MLP:n lukuun toimivien palveluiden ja viestinnän tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien osapuolien ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, muun suostumuksen ja säädösten mukaan. Asiakastietoja säilytetään Microsoftin tarjoamassa asiakastietojärjestelmässä ns. pilvipalveluna.

 

8. KUVAUS REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEISTA

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän, ammatinharjoittajan tai yhteistyökumppanin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus.

 

9. TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja MLP:n asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti tai muulla tavalla varmennetusti ja osoitetaan rekisterinpitäjälle, joka päättää tarkastusoikeudesta.
Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan kuvallisesta henkilötodistuksesta ennen tietojen antamista.
Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein.
Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuodessa toteutettuna.

 

10. TIEDON KORJAAMINEN

MLP Oy päivittää pääosin itse asiakastiedot.
Siltä osin kuin rekisteröity tai käyttäjä voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai, virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava tai täydennettävä rekisterissä oleva, palvelun tarkoituksen vastainen, virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.

Siltä osin kuin rekisteröity ei pysty korjaamaan tietoja itse, korjauspyyntö tehdään allekirjoitetulla asiakirjalla tai muulla tavalla varmennetusti ja osoitetaan rekisterinpitäjälle, joka päättää korjaamisesta.
Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan kuvallisesta henkilötodistuksesta, jos se on tarpeen ennen korjaamista tai poistamista.

 

11. KIELTO-OIKEUS

Asiakas voi antaa MLP:lle sähköisen viestinnän tietosuojalain 26 § mukaisia suoramarkkinointisuostumuksia tai kieltää MLP:tä henkilötietolain 30 § mukaisesti käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointiin.
Asiakas voi antaa suostumukset suoramarkkinointiin kanavakohtaisesti (matkapuhelin, sähköposti).
Asiakkaalla on mahdollisuus kieltää suoramarkkinointi eri kanavissa (puhelin, posti, sähköposti), markkinatutkimuskyselyt sekä tietojensa hyödyntäminen markkinointitarkoituksissa.
Kielto-oikeus ei koske asiakasviestintää, palveluiden tai asiakkuuden sisältöön kuuluvaa mainontaa tai etuviestintää.
Jos asiakas ei anna lainkaan suostumuksia ja määrää kaikki mahdolliset kiellot, lähetetään asiakkaalle vain palveluiden toteuttamiseen ja asiakkuuden hoitoon tarpeellisia tiedotteita.

Suostumuksia ja kieltoja asiakas voi antaa sähköpostilla tai kirjepostilla osoitteeseen:
MLP Modular Learning Processes Oy, sähköposti: info@mlp.fi tai katuosoitteella Äyritie 8A, 01510 Vantaa.
Pyynnöissä asiakkaan tulee esittää yksilöintiin tarvittavat tiedot.

MLP