MLP Modular Learning Processes Oy

Rekisteriseloste valmentajarekisteri 
Laatimispäivä: 24.1.2020

1. Rekisterinpitäjä 

MLP Modular Learning Processes Oy (jäljempänä MLP), Y-tunnus 1733718-7
Osoite: Äyritie 8 A, 01510 Vantaa

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö 

Tuija Hirvonen, tuija.hirvonen(at)mlp.fi puh 09 8811778
MLP Modular Learning Processes Oy on tullut selvityksissään siihen tulokseen, ettei sen tarvitse
nimetä tietosuojavastaavaa.

3. Rekisterin nimi 

MLP Modular Learning Processes Oy:n Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus) 

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitoon, henkilön saamien valtuutuksien seurantaan,
mielipide ja markkinointitutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin tietojen taltiointiin ja osoitteellisiin lähetyksiin.
Rekisteriin voidaan tallentaa myös yhteistyöhön välttämättömästi liittyviä muita tietoja, kuten valmentajan referenssiasiakkaita ja omat EPIC järjestelmällä tuotetut toimintatyylin kuvaukset.

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja: Yhteystiedot kuten rekisteröidyn nimi, osoite, puhelinnumero,
sähköpostiosoite, työpaikka, työtehtävä ja koulutus. Työpaikan ja /tai yhteisön tiedot yhteystietoineen, rekisteröidyn työtehtävät, osasto, kiinnostuksen kohteet, roolit organisaatiossa. Tieto rekisteröidyn kanssa käydyistä keskusteluista ja kirjeenvaihdosta, tiedot asiakaspalautteista, web- lomakkeiden täytöt, rekisteröitymiset ja osallistumiset tilaisuuksiin sekä uutiskirjeiden tilaukset. MLP:n antamat käyttövaltuutukset ja sertifioinnit. Rekisteröidyn toimintatyylitulosteet, valmennus- tai muiden
palveluiden markkinointia edistävät tiedot, kuten kielitaito, keskeiset osaamisalueet, halutut asiakassegmentit ja kuva.

6. Henkilötietojen säilytysaika 

MLP säilyttää henkilötietoja valmentajarekisterissä kunnes rekisteröidyn kanssa olevan asiakassuhteen voidaan katsoa päättyneen. Päättymisaika määritellään rekisteröidyn viimeisimmästä palvelukontaktista tai yhteydenotosta, johon lisätään 2 vuotta.

7. Säännönmukaiset tietolähteet 
Rekisteröity itse ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat. Tunnistamis-, varmennus-, osoite-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoava osapuoli. Yleisesti saatavilla olevat internet lähteet.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

MLP käyttää rekisterissä olevia henkilötietoja itse eikä luovuta niitä suoramarkkinointitarkoituksiin
kolmansille osapuolille. Asiakastietojärjestelmää ylläpidetään EU:n tai Euroopan talousalueella sijaitsevilla palvelimilla. Profiilituotantoon ja niiden hallinnointiin liittyen asiakastietoja voidaan siirtää
Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin, tietosuojalainsäädännön
mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne MLP:n työntekijät, joilla työnsä
puolesta on siihen oikeus. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä määriteltyjen käyttäjätunnusten ja oikean salasanan syöttämistä. Työntekijöiden kanssa on salassapitosopimus.

10. Rekisteröidyn kielto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää MLP:tä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee
tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille tai lähettämällä MLP:n rekisterissä olevasta osoitteesta sähköpostia rekisteriasioita hoitavalle henkilölle kohdan 14 mukaisesti.

11. Rekisteröidyn tarkastusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada
niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna tai MLP:n rekisterissä
olevasta osoitteesta sähköpostilla rekisteriasioita hoitavalle henkilölle kohdan 14 mukaisesti

12. Tiedon korjaaminen 

Rekisterinpitäjä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaamiseksi tulee ottaa
kirjallisesti tai rekisterissä olevasta sähköpostista yhteyttä kohdan 14 mukaisesti.

13. Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei
ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

14. Yhteydenotot 

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä MLP:hen

a) Postitse osoitteeseen:

MLP Modular Learning Processes Oy
Äyritie 8 A
01510 Vantaa

b) Lähettämällä sähköpostia MLP:n rekisterissä olevasta sähköpostiosoitteesta osoitteeseen

info@mlp.fi
MLP voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.